druganovaДруганова Олена Миколаївна

доктор пед. наук, професор,
член спеціалізованої вченої ради з
захисту кандидатських дисертацій з педагогіки (К 64.053.06),
член спеціалізованої вченої ради з захисту
кандидатських та докторських дисертацій з філософії (Д 64.053.07),
випускниця університету.

Тема кандидатської дисертації: «Організація науково-дослідної роботи викладачів вищих навчальних закладів в Україні (ХІХ ст.)» (1999 р.).

Науковий керівник: д-р. пед. наук, проф. С.Т. Золотухіна.


Тема докторської дисертації: «Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець XVIII - початок XX століття)» (2008 р.).

Науковий консультант: д-р. пед. наук, проф. С.Т. Золотухіна.

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

науково-дослідна діяльність викладачів ВНЗ України;
• особливості діяльності приватних навчальних закладів;
• розвиток меценатства в історії педагогічної думки України.

Творчий доробок - понад 60 публікацій, серед яких найбільш відомою є монографія «Приватна ініціатива в освіті України: історико-педагогічний аспект» (2008).

О.М. Друганова є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій із педагогіки (К 64.053.06) та членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандитатських та докторських дисертацій з філософії (Д 64.053.07) в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

Вона підготувала трьох кандидатів педагогічних наук.

 

Н.В. Яременко «Тенденції розвитку сучасної приватної освіти в Англії і в Україні» (2012)

У дисертаційному дослідженні Н.В. Яременко виявлено загальні й специфічні риси сучасної приватної освіти в Англії й в Україні, визначено особливості та тенденції розвитку цього феномену, окреслено можливості творчого використання педагогічно цінних ідей для вдосконалення організації та діяльності українського приватного шкільництва, для розробки нових стратегій його розвитку.

І.І. Мартиненко «Проблема національної освіти учнівської молоді у творчий спадщині діячів науки та культури Слобожанщини ХІХ століття» (2012).

І.І. Мартиненком ( к.п.н., доцент кафедри вокальної культури та сценічної майстерності вчителя ХНПУ імені Г.С. Сковороди) визначено та схарактеризовано соціально-педагогічні передумови розвитку ідеї національної освіти учнівської молоджі в ХІХ ст.; виділено напрями пошуків овітянської інтелігенції щодо обраного історико-педагогічного феномена; визначено внесок прогресивної інтелігенції в розробку умов реалізації ідеї національної освіти учнівської молоді.

Н.М. Туренко «Внесок громадських організацій, привватних осіб та асоціацій у розвиток дошкільного виховання на слобожанщині (друга половина ХІХ - початок ХХ століття)» (2010).

Н.М. Туренко (к.п.н., доцент кафедри здоровя людини та корекційної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди) узагальнила досвід діяльності громадських організацій, приватних осіб та асоціацій Слобідської України щодо їх внеску в розвиток дошкільного виховання в регіоні в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття, систематизувала її провідні напрями та форми.