Shtefan_LAШтефан Людмила Андріївна

доктор пед. наук, професор,
учений секретар ради із захисту докторських дисертацій (Д 64.053.04),
випускниця університету.

Тема кандидатської дисертації: «Формування пізнавальної активності учнів у педагогічній спадщині послідовників К.Д. Ушинського - М.Ф. Бунакова, В.І. Водовозова, І.М. Ульянова» (1990 р).

Науковий керівник: к.п.н., проф. Л.Д. Попова

Тема докторської дисертації: «Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20-90 рр. ХХ ст.)» (2003 р.)

Науковий консультант: акад. І.Ф. Прокопенко.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

• питання становлення й розвитку теорії та практики соціальної педагогіки як в Україні, так і в провідних країнах світу;
• проблеми дидактики середньої та вищої школи;
• питання підготовки соціально-педагогічних кадрів та стимулювання діяльності вчителя.

Творчий доробок - понад 100 наукових праць, серед яких найбільш відомими є: монографія «Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні (20 - 90-ті рр. ХХ ст.)», «Семінарські заняття з курсу історії педагогіки» (у співавторстві), статті з розвитку середньої освіти на Харківщині у навчальному посібнику з народознавства «Рідний край» та у «Педагогічній Харківщині», статті з розвитку порівняльної педагогіки як науки у навчальних посібниках «Лекції з педагогіки вищої школи», «Курс лекцій з порівняльної педагогіки», «Історія педагогіки», «Підготовка соціально-педагогічних кадрів у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект».

Л.А. Штефан нагороджена значком «Відмінник освіти України», знаками «Василь Сухомлинський» та «А.С. Макаренка», відзначена подякою Голови Харківської Державної обласної адміністрації, а також стала переможцем ІХ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена» в номінації «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін» і має почесне звання університету «Людина Року - 2008», медаль Г.С. Сковороди ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Л.А. Штефан є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій із педагогіки (Д 64.053.04) у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

До основних напрямів наукового пошуку професора Л.А. Штефан можна віднести:

• підготовку соціально-педагогічних кадрів у Великій Британії та Німеччині;
• організацію соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми;
• зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливими потребами;
• підготовку вітчизняних соціально-педагогічних кадрів у 20-30-ті рр. ХХ ст.;
• естетичну підготовку студентів у Харківському університеті у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття;
• організацію соціально-педагогічної діяльності учнів у позашкільних закладах України.

Під керівництвом професора Л.А. Штефан захищено 12 кандидатських дисертацій з історії педагогіки та порівняльної педагогіки.

Ю.О. Олійник «Розвиток економічних знань учнів у вітчизняних навчальних закладах (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)» (2013).

Ю.О. Олійник (к.п.н., доцент кафедри економічної теорії ХНПУ імені Г.С. Сковороди) науково обгрантувала етапи становлення й подальшого розвитку економічних знань учнів у вітчизняних навчальних закладах досліджуваного періоду; вивчено й узагальнено зміст, форми, методи й прийоми розвитку економічних знань учнів у вітчизняних навчальних закладах; визначено перспективи творчого використанняпедігогічно цінних ідей минулого в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах України.

В.В. Спіцин «Фізичне виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України (перша половина ХХ ст.)» (2013).

В.В. Спіциним (к.п.н., доцент кафедри циклічних видів спорту ХНПУ імені Г.С. Сковороди)з'ясовано передумови становлення вітчизняної системи організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України; науково обгрунтовано етапи та визначено провідні тенденції рганізації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України досліджуваного періоду.

Л.С. Григорова «Організація соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в Україні (перша половина ХХ ст.)» (2012).

Л.С. Григоровою (к.п.н., доцент кафедри дизайну ХНПУ імені Г.С. Сковороди) визначено передумови соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в світовій та вітчизняній педагогічній думці, схарактеризовано провідні дефініції дослідження; науково обгрунтовано етапи та визначено провідні тенденції становлення та розвитку питань організації соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в Україні досліджуваного періоду.

О.В. Юшко «Профілактика девіантної поведінки учнів основної школи України (друга половина ХХ ст.)» (2012).

О.В. Юшком (к.п.н., доцент кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ») проаналізовано витоки ідеї організації профілактичної діяльності з учнівською молоддю в зарубіжній і вітчизняній педагогічній думці; обгрунтовано етапи розвитку поглядів на проблему профілактики девіантної поведінки учнів основної школи; схарактеризовано форми та методи організації профілактичної діяльності з учнями 5-9 класів щодо попередження відхилень у їхній поведінці в досліджуваний період.

Ю.О. Пивовар «Організація навчання обдарованої молоді в Німеччині другої половини ХХ століття» (2011).

Ю.О. Пивовар (к.п.н., доцент кафедри німецької філології ХНПУ імені Г.С. Сковороди) здійснено цілісний аналіз питань теорії та практики організації навчання обдарованої молоді у Німеччині у другій половині ХХ століття; виявлено й науково обґрунтовано основні етапи й тенденції розвитку системи організації освіти обдарованої молоді Німеччини; схарактеризовано основні принципи, напрями, форми, методи, прийоми та засоби навчання обдарованих учнів і студентів Німеччини другої половини ХХ століття; визначено прогностичні тенденції розвитку системи навчання обдарованої молоді в Україні ХХІ століття та перспективи творчого використання досвіду Німеччини в умовах реформування вітчизняної середньої та вищої школи.

О.Д. Черкашин «Формування професійної свідомості майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки» (2010).

О.Д. Черкашин (к.п.н., учений секретар секретаріату Вченої ради Академії внутрішніх військ МВС України) теоретично обґрунтував й експериментально перевірив педагогічні умови професійної спрямованості майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки, що передбачають забезпечення стійкої професійно орієнтованої мотивації курсантів (професійно-пізнавального інтересу, професійних цінностей, потреб, цілей, установок, ідеалів, переконань); активної професійної позиції курсантів у різних видах діяльності - навчальній, виховній, науково-дослідній, практичній.

С.В. Іноземцева «Організація соціально-педагогічної роботи з підлітками з особливими потребами в середніх навчальних закладах України (друга половина ХХ століття)» (2009).

С.В. Іноземцева (к.п.н., доцент, доцент кафедри українського декоративно прикладного мистецтва та графіки, заступник декана з навчальної роботи художньо-графічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди) дослідила проблему організації роботи соціально-педагогічних кадрів із дітьми з особливими потребами у другій половині ХХ століття: розкрила передумови організації соціально-педагогічної роботи з підлітками зазначеної категорії; визначила провідні тенденції розвитку соціально-педагогічної роботи з підлітками з особливими проблемами в середніх навчальних закладах України досліджуваного періоду; виявила та схарактеризувала основні напрями роботи соціально-педагогічних працівників із дітьми зазначеної категорії.

О.В. Загайко «Підготовка працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії» (2008).

О.В. Загайко (к.п.н., доцен, доцент кафедри практики англійського усного та писемного мовлення ХНПУ імені Г.С. Сковороди) досліджено проблеми теорії та практики підготовки працівників соціальних служб у вищих навчальних закладах Великої Британії; обґрунтовано етапи й визначено провідні тенденції становлення і розвитку британської системи підготовки працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів; виявлено особливості організації професійної підготовки соціальних працівників у Великій Британії на сучасному етапі розвитку суспільства; здійснено порівняльний аналіз змісту, форм та методів підготовки соціально-педагогічних кадрів у Великій Британії та Україні; накреслено перспективи творчого використання позитивного досвіду підготовки працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії в нових умовах розвитку Української держави; визначено прогностичні тенденції розвитку підготовки соціальних педагогів і працівників в Україні.

О.О. Шумська «Естетична підготовка майбутніх учителів у Харківському університеті (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.)» (2007).

О.О. Шумська (к.п.н., доцент, доцент кафедри фортепіано Харківської гуманітарно-педагогічної академії) здійснила цілісний аналіз проблеми естетичної підготовки студентів - майбутніх учителів у Харківському університеті у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття; визначила і науково обґрунтувала етапи становлення та розвитку зазначеної підготовки; схарактеризувала і систематизувала науково-педагогічні погляди вчених Харківського університету на проблему естетичної освіти й виховання молоді; проаналізувала методологічне підґрунтя (навчальні плани, програми, підручники, посібники) й узагальнила досвід естетичної підготовки майбутніх учителів у зазначеному навчальному закладі у досліджуваний період.

Л.І. Донченко «Підготовка соціально-педагогічних кадрів у вітчизняній теорії та практиці (20-30-ті рр. ХХ століття» (2007)

Л.І. Донченко (к.п.н., доцент, доцент кафедри музично-теоретичної та художньої підготовки ХНПУ імені Г.С.Сковороди) здійснила цілісний аналіз теорії та практики соціально-педагогічних кадрів в Україні в 20 - 30-ті рр. ХХ століття; обґрунтувала стадії розвитку вітчизняної системи підготовки фахівців соціальної роботи в досліджуваний період; розкрила внесок провідних педагогів і діячів освіти 20 - 30-х рр. (Г. Гринько, О. Залужний, А. Макаренко, Я. Мамонтов, О. Попов, С. Русова, Я. Ряппо, І. Соколянський) в розробку питань підготовки соціально-педагогічних кадрів.

О.А. Мкртічян «Організація соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах України ( 20-80 рр. ХХ ст.)» (2007)

О.А. Мкртічян (к.п.н., доцент, доцент кафедри музично-теоретичної та художньої підготовки ХНПУ імені Г.С. Сковороди, заступник декана з наукової роботи факультету мистецтв та дошкільної освіти) розкрила еволюцію системи соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах України в 20 - 80-ті рр. ХХ століття; визначила особливості роботи соціального педагога в позашкільних закладах досліджуваного періоду; виявила перспективи творчого використання ідей минулого в сучасних умовах.