Наукова школа А.В.Троцко

Tanko

Т.П. Танько «Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах» (2004).

У дослідженні Т.П. Танько (д.п.н., професор, завідувач кафедри музично-теоретичної та художньої підготовки, декан факультету мистецтв та дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри музично-теоретичної та художньої підготовки) обґрунтовано педагогічні умови та шляхи впровадження на факультетах дошкільного виховання програми з музичного виховання; розроблено організаційно-методичну систему підготовки студентів до музично-естетичного виховання дошкільників; науково обґрунтовано сутність музично-педагогічної компетентності майбутнього вихователя.


Gonchar

О.В. Гончар «Розвиток ідеї педагогічної взаємодії учасників навчального процесу вищої школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ століття» (2011).

О.В. Гончар (д.п.н., професор кафедри іноземної мови Харківської державної академії дизайну та мистецтв) у своєму дослідженні систематизувала теоретичні питання й розкрила особливості практичних здобутків, накопичених вищою вітчизняною школою в другій половині ХХ ст., з метою творчого використання прогресивних ідей у сучасних умовах розбудови системи вищої освіти.

Dovzhenko_TO

Т.О. Довженко «Словесні методи навчання у діяльності початкових шкіл України другої половини ХІХ століття» (2002).

Т.О. Довженко (к.п.н., доцент, доцент кафедри теорії і методики професійної освіти, заступник декана з виховної роботи факультету початкового навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди) цілісно представила ґенезу словесних методів навчання та виявила тенденції розвитку їх в історії педагогічної науки України другої половини ХІХ ст.
Stakankov

А.В. Стаканков «Теорія і практика правового виховання в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини ХІХ - початку ХХ століття» (2004).

У дисертаційному дослідженні А.В. Стаканков, (к.п.н., доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди) на основі першоджерел, визначив і обґрунтував витоки правового виховання; розкрив зміст офіційної політики в галузі правового виховання та еволюцію ставлення суспільства до проблеми правового виховання другої половини ХІХ - початку ХХ століття.


Dovzhenko_OO

О.О. Довженко «Проблема спілкування вчителя з учнем у педагогічній теорії та практиці України другої половини XIX - початку XX ст.» (2004).

У роботі О.О. Довженко (к.п.н., доцент, доцент кафедри методики викладання правових дисциплін юридичного факультету, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди) виявлено витоки становлення та розвитку проблеми спілкування учителя з учнем другої половини ХІХ - початку ХХ століття; визначено внесок українських педагогів у розвиток проблеми педагогічного спілкування; узагальнено досвід реалізації вказаної проблеми у практику навчальних закладів України зазначеного періоду.


Mykytuk

В.О. Микитюк «Формування професійно-педагогічної майстерності викладачів вищих освітніх закладів Слобожанщини другої половини ХІХ - початку ХХ століття» (2004).

В.О. Микитюк (к.п.н., доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди) систематизував погляди педагогів досліджуваного періоду на сутність, складники професійної-педагогічної майстерності; виявив і схарактеризував умови, які сприяють ефективному формуванню професійно-педагогічної майстерності викладачів, а також узагальнив досвід її формування.


Donchenko

М.В. Донченко «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)» (2004).

М.В. Донченко (к.п.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету) проаналізувала досвід професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у позааудиторній роботі вищих педагогічних навчальних закладів України у другій половині ХХ ст.; конкретизувала види і форми позааудиторної діяльності студентів та схарактеризувала їх змістовий компонент.


Kravchenko

І.В. Кравченко «Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі» (2004).

І.В. Кравченко (к.п.н., доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ХНПУ ім. Г.С. Сковороди) обґрунтувала особистісно орієнтовану технологію формування моральних вчинків у підлітків у позакласній роботі загальноосвітньої школи; удосконалила принципи конструювання особистісно орієнтовної технології формування морального вчинку у дітей підліткового віку.Beketova

Ю.В. Бекетова «Теорія і практика музично-педагогічної підготовки учнів педагогічних училищ України (1945-1985рр.)» (2005).

Ю.В. Бекетова (к.п.н., доцент, доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди) в широких хронологічних межах (1945- 1985 рр.) відтворила історію розвитку теорії та практики музично-педагогічної підготовки учнів у педагогічних училищах України; визначила і теоретично обґрунтувала етапи становлення й розвитку системи музично-педагогічної підготовки фахівців у післявоєнний період; узагальнила зміст, форми і методи музично-педагогічної підготовки фахівців шкільних та дошкільних відділень педучилищ досліджуваного періоду.


Korneyko

Ю.М. Корнейко «Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в творчій спадщині К.Д. Ушинського» (2007).

Ю.М. Корнейко (к.п.н., доцент, доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди) системно проаналізувала й узагальнила внесок К.Д. Ушинського у вивчення і розповсюдження зарубіжного педагогічного досвіду у вітчизняному шкільництві; визначила й схарактеризувала особливості організації порівняльно-педагогічних досліджень ученого відповідно до етапів його науково-педагогічної діяльності на сторінках вітчизняної педагогічної преси та в діяльності його послідовників.


Polyakov

А.О. Поляков «Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти» (2008).

А.О. Поляков (к.п.н., доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін ХНПУ імені Г.С. Сковороди) визначив сутність мотивації професійного зростання студентів у процесі неперервної освіти; теоретично обґрунтував й експериментально перевірив педагогічні умови, що сприяють позитивному розвитку мотивації.Kalina

К.Є. Каліна «Моральне виховання студентської молоді на Слобожанщині (кінець ХІХ - початок ХХ століття» (2008).

К.Є. Каліна (к.п.н., доцент, доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди) систематизувала та узагальнила теоретичні надбання видатних вітчизняних педагогів щодо сутності, форм та методів формування моральності студентської молоді досліджуваного періоду; визнала й науково обґрунтувала етапи становлення та розвитку морального виховання студентів у ВНЗ Слобожанщини кінця ХІХ - початку ХХ століття; виявила і схарактеризувала вплив змісту, методів наукового пізнання, форм науково-дослідницької роботи та особистості викладача вищої школи на формування моральних рис студента.


Denysenko

А.О. Денисенко «Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів» (2008).

А.О. Денисенко (к.п.н., доцент, професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди) науково обґрунтувала та експериментально перевірила педагогічні умови організації моніторингу виховної системи вищого педагогічного навчального закладу, розробила відповідні методики їх реалізації; визначила поняття «моніторингова компетентність педагога вищого навчального».


Bilotserkovska

Н.Г. Білоцерківська «Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» (2009).

Н.Г. Білоцерківська (к.п.н., доцент, заступник декана з наукової роботи факультету психології та соціології ХНПУ імені Г.С. Сковороди) визначила й обґрунтувала суть поняття «соціокультурна компетентність учителя»; виокремила його структурні компоненти та обґрунтувала їх зміст; розробила та експериментально перевірила технологію формування соціокультурної компетентності при вивченні гуманітарних дисциплін.


Kurashova

В.О. Курашова «Розвиток принципу самостійності в історії вітчизняної гімназичної освіти ХІХ - початку ХХ століття» (2010).

В.О. Курашова (к.п.н., учитель початкових класів Харківської гімназії №116) у роботі проаналізувала та визначила витоки, науково обґрунтувала провідні етапи розвитку принципу самостійності в історії вітчизняної гімназичної освіти досліджуваного періоду.
Tkachenko

О.Г. Ткаченко «Проблема педагогічного стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів середніх навчальних закладів України у другій половині ХІХ століття» (2010).

У дисертаційному дослідженні О.Г. Ткаченко (к.п.н., доцент, доцент кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка) дослідила проблему стимулювання навально-пізнавальної діяльності учнів у другій половині ХІХ століття; сформулювала вимоги до процесу стимулювання та схарактеризувала його функції; обґрунтувала етапи розвитку проблеми стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.Evtushenko

В.О. Євтушенко «Підготовка вихователів до естетичного виховання дітей дошкільного віку у навчальних закладах України ( кінець ХІХ - початок ХХ століття)» (2011).

В.О. Євтушенко (к.п.н., начальник управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради) здійснила ретроспективний аналіз теорії й практики підготовки вихователів до естетичного виховання дітей дошкільного віку в навчальних закладах України кінця ХІХ - початку ХХ ст.; схарактеризувала зміст, форми й методи підготовки дошкільних педагогів до вирішення завдань естетичного виховання; розкрила особливості організації педагогічної практики в навчальних закладах України досліджуваного періоду.


Ulyanova

В.С. Ульянова «Виховання емоційної сфери молодших школярів засобами театрального мистецтва» (2011).

В.С. Ульянова (к.п.н., старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківської гуманітарно-педагогічної академії) розкрила суть поняття «емоційна сфера»; теоретично обґрунтувала й експериментально перевірила педагогічні умови виховання емоційної сфери молодших школярів засобами театрального мистецтва; експериментально довела їх ефективність.

 Penkov

В.І. Пеньков «Формування міжособистісних взаємин курсантів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС» (2012).

У дисертаційному дослідженні В.І.Пенькова (доцент кафедри військового навчання та виховання, перший заступник начальника Академії внутрішніх військ МВС України) уточнено поняття «міжособистісні взаємини курсантів»; з’ясовано причини виникнення міжособистісних конфліктів у курсантському колективі; теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування гуманних міжособистісних взаємин курсантів системи МВС.

 


Stadnik

О.В. Стадник «Педагогічні умови адаптації працівників державтоінспекції МВС України до професійної діяльності» (2012)

У роботі О.В.Стадника (начальник відділу кадрового забезпечення УДАІ ГУ МВСУ у Харківській області) розкрито суть дефініцій дослідження «адаптація», «професійна адаптація»; з’ясовано особливості професійної адаптації співробітників ДАІ, схарактеризовано її етапи; теоретично обґрунтовано педагогічні умови адаптації співробітників ДАІ до професійної діяльності; уточнено критерії й показники адаптованості співробітників ДАІ до професійної діяльності.

 


Никитюк

Л.В. Никитюк «Становлення та розвиток природничої освіти в гімназіях України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття)» (2012).

У дисертаційному дослідженні Л.В. Никитюк (к.п.н., доцент, доцент кафедри) науково обгрунтувала етапи становлення та розвитку природничої освіти в гімназіях України досліджуваного періоду; визначила можливості творчого використання педагогічно цінних ідей і досвіду природничої освіти досліджуваного періоду в сучасних загальноосвітніх навчально-виховних закладах.

 

 


Поп

О.І. Поп «Організація соціального виховання підлітків на Закарпатті у 20-30-і роки ХХ століття» (2013).

О.І. Поп (к.п.н., доцент, вчитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Середнє Водяне Рахівського району Закарпатської області) окреслила теоретичні аспекти й узагальнила досвід організації соціального виховання підлітків на Закарпатті в досліджуваний період; окреслила перспективи творчого використання педагогічно цінних напрацювань минулих років у сучасних умовах розвитку української держави.

 


Boyarskaya

А.В. Боярская-Хоменко «Становлення та розвиток вищої математичної освіти в Україні у ХІХ на початку ХХ століття» (2013).

А.В. Боярська-Хоменко (к.п.н., доцент, доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки ХНПУ імені Г.С.Сковороди) схарактеризувала витоки танауково обгрунтувала етапи становлення й розвитку вищої математичної освіти в Україні в досліджуваний історичний період ; проаналізувала зміст, форми та методи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах України на визначених етапах; окреслила перспективи творчого застосування педагогічно цінної спадщини минулих років у практиці сучасної вищої математичної освіти.

 


Kosyutin_1

Ю.С. Косютін «Педагогічні погляди В.М. Бехтерєва (1857-1927 рр.)» (2013).

Ю.С. Косютін (к.п.н., доцент, викладач біології Харківського базового медичного коледжу № 1) виявив основні педагогічні ідеї В.М. Бехетерєва та систематизував їх згідно з теоретично обгрунтованими етапами його науково-педагогічної діяльності; схарактеризував напрями науково-педагогічної діяльності В.М. Бехтерєва та його послідовників; окреслив перспективи використання педагогічних ідей В.М. Бехтерєва в сучасних умовах оновлення національної системи освіти.

 

 


Kirileva

В.О. Кириліва «Розвивальне навчання в дослідженнях і експериментах харківських педагогів (60-90 рр. ХХ ст.)» (2014).

В.О. Кириліва (викладач кафедри теорії та методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди) обгрунтувала етапи і визначила провідні тенденції організації розвивального навчання молодших школярів у дослідженнях і експериментах харківських педагогів (60-90 рр. ХХ ст.); окреслила перспективи творчого використання педагогічно цінних ідей організації розвивального навчання визначеного періоду в сучасних умовах розвитку української педагогіки та школи; сформулювала прогностичні тенденції подальшого розвитку зазначених питань в Україні.