01_Logotyp_kafedry_2002 Основою для створення кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки стала кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи - найстаріша в Україні кафедра педагогіки, заснована у жовтні 1850 року постановою Міністерства освіти Росії про заснування в Харківському університеті кафедри педагогіки, яка з 1852 р. працювала як загальна для університету і педагогічного інституту. Організатором і першим завідувачем кафедри (з 1852 по 1863 рр.) був випускник Петербурзького Головного педагогічного інституту професор М.О. Лавровський.

Подальші відомості щодо роботи кафедри педагогіки Харківського педінституту (нині Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди) відносяться до 20-90-х рр. XX ст. Плідний внесок у розробку теоретичних питань і практичної діяльності кафедри зробили професори С.А. Литвинов (керував кафедрою до 1939 р.), А.І. Зільберштейн (з 1939 до 1974 рр.), Л.Д. Попова (1974-1979 рр.), І.Т. Федоренко (1979-1982 рр.), В.І. Лозова (1982-2002 рр.).

trotsko1

З 2002 р. до теперішнього часу кафедру історії педагогіки та порівняльної педагогіки очолює провідний фахівець з теорії та практики навчання і виховання вищої школи, член-кореспондент НАПН України (1999), доктор педагогічних наук (1997), професор (1991), проректор з науково-педагогічної роботи (1987), Заслужений працівник народної освіти України (1997) Анна Володимирівна Троцко.

Із 2008 р. Анна Володимирівна очолює спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських дисертацій з педагогіки, а також є членом ради з захисту докторських дисертацій у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

Нагороджена знаками «Відмінник народної освіти» (1980), «Отличник просвещения СССР» (1982), орденами «Знак пошани» (1978), Княгині Ольги ІІІ ступеня (2004), медалями «Василь Сухомлинський» (2007), «К.Д. Ушинський» (2007), дипломом І ступеня та золотою медаллю «Сучасна освіта України - 2001», Почесною грамотою Президії Верховної ради України (1982).

 

 

07_Kafedra
Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (травень 2010р)

Сьогодні до складу кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки входять 14 викладачів (серед яких 4 доктори педагогічних наук, професори; 2 кандидати педагогічних наук, професори; 9 кандидатів педагогічних наук, доцентів), 2 лаборанти, 2 докторанти, 22 аспіранти та 24 пошукувачі.

На кафедрі створені всі умови для професійного становлення студентів, наукового зростання аспірантів, пошукувачів, молодих науковців.

При кафедрі працює аспірантура зі спеціальностей 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковою діяльністю аспірантів та здобувачів керують провідні викладачі кафедри: член-кор. НАПН України, доктор пед. наук, професор А.В. Троцко, канд. пед. наук, професор Л.Д. Попова, доктор пед. наук, професор Л.А. Штефан, доктор пед. наук, професор О.М Друганова, канд. пед. наук, доцент, професор кафедри А.Г. Відченко, докт. пед. наук, проф. В.В. Ворожбіт-Горбатюк, канд. пед. наук, доцент С.В. Білецька, канд. пед. наук, доцент В.М. Білик.

Із 2002 р. по 2014 р. аспірантами та докторантами кафедри захищено 75 кандидатських та 5 докторських дисертації.

20_1_Medved_T.20_2_Remizantseva20_3_Ignatyeva
Попередній захист кандидатських дисертацій
(Аспіранти: Т. Медведь, К. Ремізанцева, А. Ігнатьєва)

20_4_foto20_5_foto
Обговорення кандидатських дисертацій вихованців кафедри

Викладачі кафедри, аспіранти та докторанти працюють над колективною темою «Підготовка викладацьких кадрів для середньої та вищої школи в науково-педагогічній спадщині вітчизняних педагогів, діячів освіти й культури XIX-XX ст.».

Крім цього, в наукових дослідженнях викладачів кафедри розглядаються питання впливу інноваційних чинників на розвиток освіти України як одного з визначальних напрямів підвищення ефективності функціонування освітніх закладів у сучасних умовах тощо.

Із кожним роком розширюється коло, тематика наукових досліджень кафедри.

21_1_foto21_2_foto
Робоча атмосфера кафедри - захисти, слухання, затвердження... (2010)

Багаторічна наполеглива праця науковців кафедри дозволила виконати певний обсяг наукових робіт, впровадити у практику нові надбання, розробити спецкурси, спецсемінари, методичні рекомендації, надрукувати навчальні посібники.

За 10 років професорами, доцентами, викладачами кафедри підготовлено та видано 13 навчальних посібників (серед яких 7 з грифом МОН України), 3 монографії, 10 збірників методичних матеріалів, понад 800 статей у наукових фахових виданнях та тез доповідей.

Важливим напрямом роботи кафедри є навчально-методична робота, яка спрямована на підвищення науково-методичного рівня проведення лекцій, семінарських, практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи студентів.

Кафедра забезпечує фахову підготовку студентів університету, здійснює навчально-методичне забезпечення викладання курсів «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка», спецкурсів, спецсемінарів для студентів 3-5 курсів на всіх факультетах університету. Зміст навчальних дисциплін педагогічного циклу спрямовано на формування творчої, професійно компетентної особистості педагога. Навчально-методичні комплекси до кожної навчальної дисципліни відповідають вимогам кредитно-модульної системи навчання.

Курс історії педагогіки - один із провідних педагогічних курсів у системі фундаментальної підготовки майбутніх учителів. В основу курсу історії педагогіки покладено соціокультурний підхід, згідно з яким ретроспектива освітніх і виховних систем розглядається як пласт педагогічної культури - складник загальнолюдської культури, що на всіх етапах історичної еволюції відображає потреби суспільного прогресу.

Дисципліна «Порівняльна педагогіка» базується на знаннях соціально-політичних та культурних цінностей сучасного суспільства, основ і пріоритетних аспектів розвитку педагогічної науки, особливостей системи загальної і педагогічної освіти в Україні та провідних країнах світу.

На кафедрі розробляються та впроваджуються електронні навчально-методичні комплекси з зазначених навчальних дисциплін: навчальна програма, курс лекцій, комплект завдань та електронних кейсів для самостійної роботи.

Колектив кафедри велику увагу приділяє підвищенню якості навчального процесу на основі впровадження в педагогічний процес результатів наукових досліджень, цікавих форм навчально-виховної роботи зі студентами тощо.

22_foto
«Конкурс ораторського мистецтва» (2002, історичний факультет)

23_1_foto23_2_breyn_ring
Брейн-ринг «Альтернативні навчально-виховні заклади в країнах Заходу: минуле та сучасність» (2004)
(Організатори заходу: проф. О.М. Друганова, доц. В.М. Білик)
diskyssiya-Druganova
Диспут «Проблема диференціації освіти в сучасних провідних країнах світу та в Україні» (2013)
(Організатор заходу: проф. О.М. Друганова)
videolekziya
Відео-лекція «Педагогічна поема ХХІ ст.» (2014)
(Організатор заходу: канд. пед. наук, доц. А.О. Денисенко)

Щорічно збагачують знання студентів науково-практичні конференції, перегляди документальних фільмів про видатних педагогів, традиційні екскурсії до с. Пирогово, Куряжа, Павлиша, Сковородинівки, музею ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

23_3_foto
Шляхами Григорія Савича
(с. Сковородинівка, 2008)

23_4_foto
Екскурсія до музею А.С. Макаренка
(Полтавська обл., с. Ковальовка, 2009)
dscf6833
Студенти-іноземці вивчають історію університету
(музей ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2014)

Духовно збагатили майбутніх учителів зустрічі з відомими вченими-педагогами О.А. Захаренком, Ш.О. Амонашвілі, О.В. Сухомлинською, О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, В.Г. Кременем, В.П. Андрущенком, В.І. Бондарем, М.Б. Євтухом. На цих зустрічах з освітянами відбувається живий обмін думками в процесі невимушеного спілкування.

24_1_foto24_2_foto
Цікава й насичена творча зустріч освітян Харківщини з Ш.О. Амонашвілі (2009)
(д. псих.н., проф., член РАО Ш.О. Амонашвілі,
д.п.н., проф, член-кор. НАПН України В.І. Лозова та провідні науковці університету)

Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки займається організацією педагогічної практики студентів університету (денної та заочної форми навчання).

Відвідування занять, надання студентам кваліфікованих консультацій, методичних рекомендацій, обговорення, аналіз проведених залікових занять та виховних заходів, оформлення звітної та ведення шкільної документації, допомагають здійснити творчу співпрацю професорсько-викладацького складу кафедри та студентів університету й реалізувати головну мету - виховання творчого Вчителя, який є запорукою щасливого дитинства.

24_3_foto24_4_foto
Активна педагогічна практика студентів (ЗОШ № 15 та № 151 м. Харкова)

На засіданнях кафедри постійно заслуховуються звіти викладачів та аспірантів обговорюються нові педагогічні ідеї.

25_1_foto25_2_foto
25_3_foto25_4_foto
Плідна робота кафедри - кузня майбутніх науково-педагогічних кадрів, нових гіпотез та ідей

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у громадському, науково-просвітницькому та соціально-педагогічному житті університету, міста, країни. Підтвердженням того є подяки, почесні відзнаки.

 

25_5_foto
Кращі викладачі ХНПУ ім. Г.С. Сковороди на параді з нагоди першого дня навчання «Посвята першокурсників у студенти»
(м. Харків, Площа Свободи, 1 вересня 2011 р)

Професор Л.Д. Попова має 16 медалей та орден Великої Вітчизняної війни, є довічним стипендіатом Президента України з (2008), має почесне звання університету «Людини Року - 1995».

 

08_Popova08_Popova_i_rektor
проф. Л.Д. Попова

Д.п.н., професор Л.А. Штефан - переможець ІХ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена» в номінації «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін» (2008).
26_1_foto26_2_foto
д.п.н, проф. Штефан Л.А. Переможець ІХ обласного конкурсу«Вища школа Харківщини - кращі імена» (2008)

Д.п.н., професор О.М. Друганова стала переможцем університетського конкурсу у номінації «Кращий молодий науковець» ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2009).

26_3_druganova26_4_Druganova
д.п.н, проф. О.М. Друганова                                  Нагородження переможців в університеті (2009)                        

К.п.н., професор кафедри А.Г. Відченко - ветеран праці, має знак «Відмінник освіти України» (1996), знак «Василь Сухомлинський» (2007) та нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009).

27_1_foto27_2_Vidchenko
Професор кафедри А.Г. Відченко               Вручення знака «Василь Сухомлинський» (2007)

К.п.н., доцент С.В. Білецька у 2003 р. стала фіналістом Програми американського уряду для науковців Fulbright. У 2005 р. С.В. Білецька виграла грант Японської всесвітньої організації Japan Foundation для проведення наукового дослідження в жіночому університеті Токіо (Ochanomizu University) на тему: «Особистісний розвиток молодших школярів Японії в контексті педагогіки педоцентризму».

27_3_Biletskaya27_4_Biletskaya
к.п.н., доцент Білецька С.В. (Японія, 2003)

Д.п.н., професор В.В. Ворожбіт-Горбатюк (2002), к.п.н., доценти Ю.М. Корнейко (2009), Н.О Борисенко (2009), К.Є. Каліна (2010) стали переможцями обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом «Гуманітарні науки».

vorogbitvvkorneykoborisenkokalinake

К.п.н., доцент А.О. Денисенко нагороджена грамотами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2007) та Харківської міської ради (2008).

 

28_5_Denysenko

к.п.н., доц. А.О. Денисенко

 

denisenko_vruchenie

Ректор ХНПУ ім.Г.С.Сковороди акад. І.Ф. Прокопенко
вручає диплом кандидата педагогічних наук А.О. Денисенко, 2009

 

28_6_foto
Участь молодих вчителів у Міжнародному конкурсі
(заст. міністра освіти і науки України - Б.М. Жебровський з освітянами Харківщини, Ласпі, 2006)

28_7_foto
Переможці обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець» з проректором
з наукової роботи, д.п.н., проф. О.М. Микитюком (2009)

Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки активно займається виховною роботою.

Організаційно-педагогічна виховна робота забезпечується розробленою і теоретично обґрунтованою професором А.В. Троцко «Системою виховної роботи в педагогічному вузі». Основу змісту виховної роботи серед студентів становлять загальнолюдські гуманістичні цінності, які формують гуманітарну педагогічну освіту, Провідні аспекти щодо виховної системи навчальних закладів відображені в цілому ряді публікацій членів кафедри.

knyga_1 knyga_2 knyga_3 knyga_4 knyga_5
knyga_6 заходи дошк

Підтримуючи молодіжну політику держави та університету, члени кафедри здійснюють всебічне виховання, навчання студентів, у позааудиторний час організовуючи дозвілля, виховні години тощо. У стінах рідного університету, у співпраці з викладачами кафедри студенти навчаються дарувати радість творчості людям та адаптувати набуті знання, вміння та навички до практичної роботи в школі.

29_1_foto Семинарские
За один крок до педагогічної практики

29_2_pedpraktyka
Творчий вчитель - запорука щасливого дитинства

Професори, викладачі та аспіранти кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні професійного конкурсу педагогічної майстерності для студентів ІІІ курсів. заходах (круглі столи, брейн-ринги, дискусії та ін.), присвячених Дню працівника освіти, науково-практичних конференціях до дня народження В.О. Сухомлинського («Виховуємо громадянина», «Гуманістичні обрії В.О. Сухомлинського», «Прогностичні погляди В.О. Сухомлинського», «Азбука моральності» В.О. Сухомлинського», «В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю»); А.С. Макаренка («Самоврядування: досвід і перспективи», «Педагогічна поема: XXI століття», «Ідеї А.С. Макаренка в практиці сьогодення», «Самоврядування А.С. Макаренка як школа лідерства»), Сковородинівських читаннях.

29_3_foto
Науково-практична конференція до дня народження В.О. Сухомлинського
«Серце віддаю дітям» (2006)
29_4_Skovoroda_i_suchasnist
Науково-практична конференція «Г.С. Сковорода і сучасність» (2009)

30_1_Samovryaduvannya_dosvid_i_perspektyvy
Науково-практична конференція присвячена А.С. Макаренку
«Самоврядування: досвід і перспективи» (2008)

30_2_Konferentsiya_Idei_Makarenka
Науково-практична конференція «Ідеї А.С. Макаренка в практиці сьогодення» (2011)

Науково-практична конференція «В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (2014)

Кафедра має тісні зв'язки з Курязькою виховною колонією. Члени кафедри беруть участь у семінар-дискусіях присвячених використанню педагогічного доробку А.С. Макаренка у сучасній роботі виховних закладів.

За десять років на кафедрі утворилися та зберігаються певні освітянські традиції. Кожного року відбувається урочиста посвята молодих науковців - аспірантів і пошукувачів - до лав дослідників історико-педагогічної науки.

Foto_01Foto_02
30_3_foto30_4_foto
30_5_foto30_6_foto
31_1_foto31_2_foto
Перший крок молодих науковців - посвята в аспіранти

Ось уже дванадцять років кафедра є центром популяризації педагогічних ідей минулого та сучасності, модернізації професійно-педагогічної освіти та впровадження здобутків минулого в сучасну науку та освіту.

 

31_3_foto31_4
Нові плани, нові проекти, нові звершення

До перспективних напрямів розвитку наукових шкіл кафедри належать: питання педагогічного партнерства в історії вітчизняної педагогічної думки (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.); дитиноцентрована педагогіка; духовно-моральне виховання підлітків в Україні в ХІХ столітті; моральне виховання студентської молоді на Слобожанщині (кінець ХІХ - початок ХХ); питання організації дозвіллєвої діяльності майбутніх педагогів в історії педагогічної думки.

Rektor_ta_chleny_kafedry
Конференція присвячена спадщині В.О. Сухомлинського (2010)
(Ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди акад. І.Ф. Прокопенко з членами кафедри)