Публікації викладачів кафедри


/Beketova

 

Троцко А.В., Штефан Л.А., Бекетова Ю.В.

Музично-педагогіна підготовка учнів педагогічних училищ України (1945-1985 рр.): монографія / А.В. Троцко, Л.А. Штефан, Ю.В. Бекетова. - X.: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. - 148 с.

У монографії на овнові широкої джерельної бази проаналізовано теоретичні питання музичної освіти й музично-педагогічної підготовки фахівців педагогічних училищ у 1945-1985 рр; науково обгрунтовано етапи та визначено провідні тенденції музично-педагогічної підготовки учнів у середніх спеціальних педагогічних закладах України визначеного періоду; схарактеризовано зміст, форми та методи музично-педагогічної підготовки учнів в умовах педучилищ, визначено перспективи творчого використання прогресивних ідей з питань підготовки музично-педагогічних кадрів у сучасних умовах України.

 

 

Skovoroda_2014

Г.С. Сковорода - видатний український філософ і просвітитель: матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. доктора педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України, професора А.В. Троцко. - X.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2014. - 174 с.

У збірці представлено матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 220-річчю з дня смерті Г.С. Сковороди - видатного українського філософа і просвітителя, літератора, педагога. Вони висвітлюють багатогранне життя і творчу спадщину геніального мислителя, яка стала предтечею розвитку української філософії, педагогіки, психології та інших галузей науки, і сьогодні сприяє розв'язанню актуальних завдань сучасної педагогічної теорії і практики виховання в УКраїні.


Розглядаються філософські проблеми, літературна творчість, особливості мови, педагогічні ідеї у науковій і художній спадщині Г.С. Сковороди. Результати досліджень становлять інтерес для науковців, пошукувачів, аспірантів, студентів.

tityl

Троцко А.В., Ткаченко О.Г.

Педагогічне стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів середніх навчальних закладів України (історичний аспект): монографія / А.В. Троцко, О.Г. Ткаченко. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. - Х., 2014. - 160 с.

У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази досліджено проблему стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів в історичний період; визначено шляхи наукових пошуків педагогів в контексті розкриття проблеми засобів стимулювання; обгрунтовано етапи розвитку проблеми стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів; визначено напрям використання набутого досвіду за сучасних умов.
Dryganova-Turenko

Друганова О.М., Туренко Н.М.

Внесок інтелігенції Слобідського краю у вирішення проблеми виховання дітей дошкільного віку, збереження й зміцнення їхнього здоров'я (історико-педагогічний аспект): монографія / О.М. Друганова, Н.М. Туренко. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. - Х. : Изд-во «НТМТ», 2014. - 216 с.

У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази визначено й схарактеризовано внесок прогресивної громадськості у розробку теоретичних засад дошкільного виховання в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.; узагальнено досвід діяльності інтелігенції Слобожанщини, яка значно вплинула на розвиток дошкільного виховання дітей, збереження та зміцнення їхнього здоров'я у визначених хронологічних межах; виділено та проаналізовано його основні форми та напрями. Накреслено перспективи творчого використання прогресивних соціально-педагогічних ідей минулого за сучасних умов реформування системи дошкільної освіти. Призначена для науковців, викладачів, працівників

дошкільних навчальних закладів, аспірантів, студентів, усіх тих, кого цікавить історико-педагогічна наука.

 

makarenko2014

Педагогічна спадщина А.С. Макаренка. Минуле і сучасність : Матеріали студентської науково-практичної конференції /

За заг. ред. чл.-кор. А.В. Троцко. - X. : ХНПУ, 2013. - 68 с.

У збірці представлено матеріали наукової конференції аспірантів кафедри історії педагогіки та порівяльної

педагогіки та студентів університету, присвяченої 126 річниці з дня народження А.С. Макаренка.
Доповіді учасників конференції ще раз підтверджують, що теоретична спадщина та досвід виховної роботи видатного педагога залишаються предметом вивчення та сприяють розв'язанню актуальних завдань сучасної пелагогічної теорії і практики в Україні.
Для пошукувачів, аспірантів та студентів.

 


 

 

Spizin

Штефан Л.А., В.В. Спіцин

Фізичне виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України (перша половина ХХ століття) : монографія / Л.А. Штефан, В.В. Спіцин. - Х. : Оригінал, 2013. - 192 с.

У монографії на основі широкої джерельної базипроаналізованороль фізичного виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України на сучасному етапі; схарактеризовано витоки питань організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об'єднаннях; науково обгрунтовано етапи та визначено провідні тенденції організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об'єднаннях України першої половини ХХ століття.

 

 

 

Nikityuk

Троцко А.В., Никитюк Л.В.

Природнича освіта в гімназіях України (історико-педагогічний аспект) : монографія / А .В. Троцко, Л.В. Никитюк. - Х., 2013. - 188 с.

У збірнику пропонуються різноманітні форми студентського дозвілля: політематичні сценарії свят, конкурси, тренінги та інші виховні заходи, що можуть стати у нагоді кураторам-початківцям та досвідченим наставникам студентської молоді у підготовці та проведенні позааудиторної виховної роботи, організації доцільного змістовного студентського дозвілля, а також класним керівникам загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, технікумів.

 

 

 

 

 

Tityl-Bexterev

Троцко А.В., Косютін Ю.С.

Педагогічні погляди В.М. Бехтерєва та його послідовників : монографія / А.В. Троцко, Ю.С. Касютін. Х. : Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. - 2013. - 180 с.

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано соціально-педагогічні передумови

формування й розвитку педагогічних ідей В.М. Бехтерєва; обгрунтовано етапи науково-педагогічної діяльності вченого; схарактеризовано провідні шляхи реалізації педагогічних ідей В.М. Бехтерєва в

практичній діяльності його послідовників; окреслено перспективи творчого використання педагогічно цінних ідей ученого в умовах сьогодення.
Штефан Л.А., Григорова Л.С.

Grigorova-Htefan

Організація соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в Україні : ретроспективний аналіз : / Л.А. Штефан, Л.С. Григорова. - Х., 2013. - 244 с.

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано передумови становлення соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в Україні; схарактеризовано особливості організації діяльності соціального педагога з зазначеною категорією дитячого населення на сучасному етапі розвитку українського суспільства; науково обгрунтовано етапи становлення та подальшого розвитку проблеми організації соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в Україні в першій половині ХХ століття; узагальнено досвід організації соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в період, який вивчається; визначено перспективи творчого використання ідей досліджуваного періоду в сучасних умовах розвитку української держави.

 


 

Spizin

Штефан Л.А., В.В. Спіцин

Фізичне виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України (перша половина ХХ століття) : монографія /

Л.А. Штефан, В.В. Спіцин. - Х. : Оригінал, 2013. - 192 с.

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано роль фізичного виховання підлітків у дитячих громадських організаціях України на сучасному етапі; схарактеризовано витоки питань організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об'єднаннях; науково обгрунтовано

етапи та визначено провідні тенденції організації фізичного виховання підлітків у дитячих громадських об'єднаннях України першої половини ХХ століття.

 

 

 

 

Vorogbit-Mikityuk

Ворожбіт В.В., Криштоф С.Д., Микитюк О.М., Янц Н.Д.

Духовно-моральне виховання дітей в історії вітчизняної педагогічної думки : [С.Д. Криштоф, В.В. Ворожбіт, О.М. Микитюк, Н.Д. Янц] ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. - Х. : Видавець Іванченко І.С., 2013. - 358 с.

У виданні для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, магістрів, викладачів, учителів і вихователів запропоновано узагальнення історичного досвіду організації, змістовного і методичного забезпечення духовно-морального виховання дітей у навчальному процесі. Представлений матеріал

грунтується на широкій джерельній базі , основний масив якої утворили наукові і публіцистичні твори, опубліковані в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття, архівні законодавчі документи.

 

 

 

 

Syhomlinskiy_2013

Науков-виховна спадщина В.О. Сухомлинського : досвід та перспективи матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. чл.-кор. А.В. Троцко. - X.: ХНПУ, 2013. - 68 с.

У збірці представлено матеріали наукової конференції аспірантів та студентів Харківського національного педагогічного

університету імені Г.С.Сковороди, присвяченої 94 річниці з дня народження В.О. Сухомлинського. Доповіді учасників конференції ще раз підтверджують, що теоретична спадщина та

досвід виховної роботи видатного педагога залишаються предметом вивчення та зразком для наслідування в сучасній педагогічні науці та практиці виховання, сприяють розв'язанню актуальних завдань сучасної пелагогічної теорії і практики в Україні.
Для пошукувачів, аспірантів та студентів.

 

 

 

 

makarenko2013

Педагогічна спадщина А.С. Макаренка. Минуле і сучасність : Матеріали студентської науково-

практичної конференції / За заг. ред. чл.-кор. А.В. Троцко. - X. : ХНПУ, 2013. - 68 с.

У збірці представлено матеріали наукової конференції аспірантів кафедри історії педагогіки та порівяльної педагогіки та студентів університету, присвяченої 125 річниці з дня народження А.С. Макаренка.
Доповіді учасників конференції ще раз підтверджують, що теоретична спадщина та досвід виховної роботи видатного педагога залишаються предметом вивчення та сприяють розв'язанню актуальних завдань сучасної пелагогічної теорії і практики в Україні.
Для пошукувачів, аспірантів та студентів.

 

 

 

 

 

Bilezka-Remizanzeva

Білецька C.В., К.О. Ремізанцева

Гендерні стереотипи в історії вищої освіти США : монографія / С.В. Білецька, К.О. Ремізанцева. - Х., 2013. - 176 с.

У монографії представлено найважливіші проблеми теорії і практики гендерних стереотипів в історії вищої школи Сполучених Штатів Америки, щщо досліджені в часовому й просторовому вимірі. Здійснено порівняльно-педагогічне дослідження особливостей, суспільного контексту та тенденцій розвитку гендерної проблематики в США та Україні, висвітлено взаємодію провідних агентів цього процесу. На цій підставі визначено тенденції та перспективи модернізації учбово-виховного процесу українських ВНЗ із метою подолання гендерних стереотипів у студентів.

Адресовано студентам і викладачам педагогічних ВНЗ, науковцям, психологам, соціальним працівникам - усім, кого хвилює гармонійне виховання людини - громадянина України і світу.

 

 

 

kniga-kafedra

Відченко А.Г., Денисенко А.О., Штефан Л.А.

Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє) / За заг. ред. доктора пед. наук, члена-кореспондента НАПН України, професора А.В. Троцко.- Х. : ХНАДУ, 2012. - 104 с.

У збірнику представлено матеріали про кафедру історії педагогіки та порівняльної педагогіки, її витоки, розвиток, досягнення за десять років, розкрито напрями діяльності кафедри, представлено наукові школи та науково-методичні здобутки викладачів кафедри.
Для студентів, аспірантів і докторантів, викладачів педагогічних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією кафедр університету.

 

 

 

 

makarenko2012

Педагогічна спадщина А.С. Макаренка / За заг. ред. чл.-кор. А.В. Троцко. - X. : ХНПУ, 2012. - 68 с.

У збірці представлено матеріали наукової конференції аспірантів кафедри історії педагогіки та порівяльної педагогіки та студентів

університету, присвяченої 124 річниці з дня народження А.С. Макаренка. Доповіді учасників конференції ще раз підтверджують, що теоретична спадщина та досвід виховної роботи видатного педагога залишаються предметом вивчення та сприяють розв'язанню актуальних

завдань сучасної пелагогічної теорії і практики в Україні.
Для пошукувачів, аспірантів та студентів.

 

 

 

 

 

Syhomlinskiy_2012

 

Науков-виховна спадщина В.О. Сухомлинського : досвід та перспективи матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. чл.-кор. А.В. Троцко. - X.: ХНПУ, 2012. - 68 с.

У збірці представлено матеріали наукової конференції аспірантів та студентів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, присвяченої 94 річниці з дня народження В.О. Сухомлинського. Доповіді учасників конференції ще раз підтверджують, що теоретична спадщина та досвід виховної роботи видатного педагога залишаються предметом вивчення та зразком для наслідування в сучасній педагогічні науці та практиці виховання, сприяють розв'язанню актуальних завдань сучасної пелагогічної теорії і практики в Україні.
Для пошукувачів, аспірантів та студентів.

 

 

 

Vorogbit

 

Ворожбіт В.В.

Духовно-моральне виховання дітей у загальноосвітніх закладах України (історико-педагогічний аспект) : Монографія / В.В. Ворожбіт. - Xарків : Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди, 2012 - 374 с.

У монографії для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, науковців розкриті основні питання теорії та практики духовно-морального виховання учнів різних типів загальних шкіл українських губерній, науково обгрунтовані етапи розвитку теоретичних ідей духовно-морального виховання дітей у період середини ХІХ - початку ХХ століття.У систематизованому вигляді представлено узагальнення історико-педагогічного досвіду змістовного і методичного забезпечення духовно-морального виховання учнів парафіяльних шкіл, закладів Міністерства народної освіти, інших відомств. Розроблено методичні рекомендації щодо використання історично складених прийомів, засобів, методів духовно-морального виховання дітей в сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

Hrestomatiya

Хрестоматія з історії педагогіки в 2-х томах / за заг. ред. член-кор. НАПН України, д. пед. наук А.В. Троцко - Харків, 2011. - 456 с.

Авторський колектив

Ю.В. Бекетова - канд. пед. наук, доцент
С.В. Білецька - канд. пед. наук, доцент
В.М. Білик - канд. пед. наук, доцент
Н.О. Борисенко - канд. пед. наук, доцент
А.Г. Відченко - канд. пед. наук, професор кафедри
В.В. Ворожбіт - канд. пед. наук, доцент
С.Т. Золотухіна - доктор пед. наук, професор

О.М. Іонова - доктор пед. наук, професор
В.І. Лозова - доктор пед. наук, професор, член-кор. НАПН України
Т.П. Танько - доктор пед. наук, професор

В.М. Тихонович - канд. пед. наук, доцент
А.В. Троцко - доктор пед. наук, професор, член-кор. НАПН України
Л.А. Штефан - доктор пед. наук, професор
Н.Д. Янц - канд. пед. наук

Матеріали 1-го тому хрестоматії спрямовані на допомогу студентам, аспірантам, викладачам педагогічних навчальних закладів різного рівня акредитації у вивченні історії зарубіжної педагогічної думки. Першоджерела дозволяють студентам ознайомитися зі шляхами розвитку теорії та практики навчання і виховання в різні історичні періоди, сприятимуть виробленню критичного й творчого ставлення до педагогічної спадщини минулих років, розвиватимуть уміння мислити педагогічними категоріями. У хрестоматії представлено маловідомі праці зарубіжних авторів (Лукіана, Алкуїна, Р. Штайнера, М. Монтессорі та інших).

Hrestomatiya

Хрестоматія з історії педагогіки в 2-х томах / за заг. ред. член-кор. НАПН України, д. пед. наук А.В. Троцко - Харків, 2011. - 524 с.

Авторський колектив

С.В. Білецька - канд. пед. наук, доцент
В.М. Білик - канд. пед. наук, доцент
А.Г. Відченко - канд. пед. наук, професор кафедри
В.В. Ворожбіт - канд. пед. наук, доцент
В.М. Гриньова - доктор пед. наук, професор
А.О. Денисенко - канд. пед. наук, доцент
О.М. Друганова - доктор пед. наук, професор

С.Т. Золотухіна - доктор пед. наук, професор
К.Є. Каліна - канд. пед. наук, доцент
Ю.М. Корнейко - канд. пед. наук, доцент
В.І. Лозова - доктор пед. наук, професор, член-кор. НАПН України
Л.Д. Попова - канд. пед. наук, професор
А.В. Троцко - доктор пед. наук, професор, член-кор. НАПН України
Р.І. Черновол-Ткаченко - канд. пед. наук, професор
Л.А. Штефан - доктор пед. наук, професор

Матеріали 2-го тому хрестоматії стануть у нагоді студентам, аспірантам та викладачам при вивченні питань історії української педагогічної думки. Першоджерела дозволять студентам та науковцям ознайомитися з особливостями виховання у давніх слов'ян, педагогічною думкою Київської Русі, козацької доби та періоду українського національного відродження й просвітництва в Україні. У хрестоматії також представлено маловідомі праці українських учених - С. Миропольського, І. Соколянського, І. Федоренка, А. Зільберштейна.

 

Vorozhbit_i_dr

Духовно-моральне виховання дітей: історія і сучасні тенденції: Навчальний посібник / [Ворожбіт В.В., Криштоф С.Д., Поляков А.О., Янц Н.Д.]. - Харків : видавнича група «Основа», 2011. - 328 с.

У навчальному посібнику для студентів вищих навчальних закладів розкриті основні питання змістових модулів варіативного навчального курсу «Організація виховного процесу в сучасній школі». У систематизованому вигляді висвітлено питання становлення і розвитку традицій духовно-морального виховання дітей в Україні та світі; представлено методичні поради щодо використання історично складених і доцільних засобів, методів духовно-морального виховання дітей з урахуванням принципових положень компетентнісного підходу.

 

 

 

 

Hrestomatiya_z_pedagog_vyshch_shkoly

Хрестоматія з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / Укладачі: В.І. Лозова, А.В. Троцко, О.М. Іонова, С.Т. Золотухіна. За заг. ред. В.І. Лозової - Xарків : Віровець А.П. «Апостроф», 2011 - 408 с.

Хрестоматія включає окремі державні нормативні документи щодо системи вищої освіти України, матеріали з праць сучасних педагогів, психологів, мислителів, які характеризують розвиток педагогічної науки, а також думки класиків педагогіки, щоб надати можливість студентам, аспірантам, магістрам аналізувати різні підходи до педагогічних процесів, явищ і формувати особисті оцінки, висновки, пропозиції.

 

 

 

 

Konferentsiya_Makarenko_2011

Педагогічна спадщина А.С. Макаренка. Сучасний погляд: Матеріали студентської науково-практичної конференції / За загальною ред. чл.-кор. А.В. Троцко. - Харків : ХНПУ, 2011. - 68 с.

Збірка включає матеріали наукової конференції студентів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, присвяченої 123-й річниці з дня народження А.С. Макаренка.
Учасники конференції в своїх доповідях у черговий раз підтвердили, що педагогічна спадщина А.С.Макаренка залишається надзвичайно актуальною в сучасних умовах розбудови в Україні національної системи освіти й виховання.
Науковий інтерес студентської молоді до теоретичних ідей та практичного досвіду А.С. Макаренка дає сподівання на відродження його моделі виховання в боротьбі з дитячою безпритульністю на теперішній час.

 

 

 

Konferentsiya_Suhomlynskyy_2011

Науково-виховна спадщина В.О. Сухомлинського: досвід та перспективи: матеріали науково-практичної конференції / за заг. редакцією чл.-кор. А.В. Троцко. - Харків: ХНПУ, 2011. - 84 с.

У збірці представлено матеріали наукової конференції аспірантів кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки, кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, студентів університету, присвяченої 93 річниці з дня народження В.О. Сухомлинського.
Доповіді учасників конференції ще раз доводять, що теоретична спадщина та досвід виховної роботи видатного педагога залишаються предметом вивчення та зразком для наслідування в сучасній педагогічній науці та практиці виховання, сприяють розв'язанню актуальних завдань сучасної педагогічної теорії і практики в Україні.
Рекомендовано для пошукувачів, аспірантів та студентів.

 

 

Gurtky

Гуртки та клуби як форма виховної роботи зі студентами університету / За ред. член-кор. НАПН України, доктора пед. наук, проф. А.В. Троцко. - Харків, 2011. - 132 с.

Автори: В.А. Борисов, О.В. Варенікова, Т.Г. Головань, Д.О. Гончаров, А.О. Денисенко, М.В. Денисенко, Т.О. Довженко, С.О. Кабардін, О.М. Кін, О.В. Лиманська, В.В. Спіцин, Н.І. Стяглик, А.В. Троцко, А.Б. Чаплигіна, І.В. Чернікова.

 

 

 

 

 

 

 

Velikobritaniya_2010

Підготовка соціально-педагогічних кадрів в Україні та Великій Британії: порівняльний аспект: навч. посіб. / за заг. ред. А.В. Троцко. - Xарків : ХНПУ, 2010. - 316 с.

Авторський колектив

Ю.В. Бекетова - канд. пед. наук
А.О. Денисенко - канд. пед. наук
К.Є. Каліна - канд. пед. наук
Г.І. Назаренко - канд. пед. наук, доцент
О.В. Ссмеренська - канд. пед. наук
А.В. Троцко - д-р пед. наук, професор, член-кор. АПН України
Р.В. Шаповал - канд. пед. наук
Л.А. Штефан - д-р пед. наук, професор
Н.Д. Янц - канд. пед. наук

Матеріали навчального посібника допоможуть студентам, викладачам навчальних закладів різного рівня акредитації, соціальним педагогам і соціальним працівникам у вивченні питань становлення та розвитку системи підготовки соціально-педагогічних кадрів як в Україні, так і у Великій Британії - країні, яка має багаторічний досвід ефективної підготовки працівників зазначеного профілю, розширити знання про сучасні тенденції розвитку вищої соціальної освіти, про основні вимоги до майбутніх фахівців соціальної сфери, про особливості теоретичної та практичної підготовки соціально-педагогічних кадрів в Україні та Великій Британії, про зміст післядипломної підготовки фахівців соціальної сфери, а також про перспективи творчого використання прогресивних здобутків британської системи соціальної освіти в Україні.

 

Lektsii_z_pedagogiky_vushchoi_shkoly

Лекції з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / За ред. В.І. Лозової. - 2-ге вид., доп. і випр. - Харків: «ОВС», 2010. - 480 с.

У навчальному посібнику для магістрів, аспірантів розкрито основні розділи курсу «Педагогіки вищої школи», який викладається в багатьох навчальних закладах. У систематизованому вигляді представлено загальні питання педагогіки (предмет, завдання, система педагогічних наук, цілісний педагогічний процес, методологія і методи педагогічних досліджень), дидактику вищої школи, питання організації наукової і виховної роботи зі студентами, а також історію становлення й розвитку вищої освіти в Україні та в зарубіжних країнах.

 

 

 

 

Vyshcha_pedagogichna_osvita

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська обл. / Ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]. - К.: Знання України, 2009. - 431 с.

Запропонована монографія - перша в серії книг, присвячених комплексному аналізу вищої педагогічної освіти і науки в Україні. Характерні риси педагогічної освіти Харківської області висвітлюються на тлі історії розвитку, природо-географічних й економічних умов Слобожанщини. Послідовно розкрито багатство інтелектуально-культурного потенціалу краю в єдності науки і культури. Простежено історичний розвиток педагогічної освіти на Слобожанщині. Дослідження завершується аналізом сучасних проблем і перспектив подальшого розвитку педагогічної освіти і науки в Харківській області.

Рекомендовано для всіх, хто має професійну необхідність або особистісну потребу у вивченні педагогічної освіти і науки Харківщини.

 

Теорія та методика навчання та виховання: Збірник наукових праць / за редакцією член-кор. АПН України А.В. Троцко. - Харків, 2009. - Вип. 24 - 202 с.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та методики навчання і виховання у вищому навчальному закладі й загальноосвітній школі.
Для наукових працівників, викладачів і студентів.

Teoriya_ta_metodyka_navchannya_bilaTeoriya_ta_metodyka_navchannya_zelenaTeoriya_ta_metodyka_zbirnykTeoriya_ta_metodyka_navchannya_vyhovannya

Редакційна колегія

Троцко А.В. - член-кореспондент АПН України, д-р пед. наук, проф., Заслужений працівник народної освіти України, проректор з навчальної роботи, зав. кафедри історії педагогіки та порівняльної пе¬дагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
Воскресенська І.О. - канд. пед. наук, проф. каф. теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
Дорошенко С.І. - д-р філол. наук, проф. каф. української мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Заслужений діяч науки і техніки України;
Золотухіна С.Т. - д-р пед. наук, проф., зав. кафедри загальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
Плиско К.М. - д-р пед. наук, проф. каф. української мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
Силаєв О.С. - д-р філол. наук, проф. каф. російської і світової літератури ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
Якушко П.М. - канд. пед. наук, проф. каф. методики початкового навчання та дошкільного виховання ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

Popova_Bakay

 

Попова Л.Д., Бакай С.Ю.

Просвітницька та музично-педагогічна діяльність Г. Сковороди. Навчальний посібник. - Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2009. - 187 с.

У навчальному посібнику представлено теоретичні музично-педагогічні ідеї та узагальнено практичну музично-просвітницьку діяльність Г.С. Сковороди на Слобожанщині. У роботі використовуються архівні документи, рукописи та інші музично-педагогічні матеріали.
Матеріали посібника сприятимуть вивченню та творчому використанню спадщини Г.С. Сковороди в навчально-виховній роботі з різними соціальними категоріями молоді вчителями, викладачами вищих і середніх навчальних закладів, представниками громадських молодіжних організацій.

 

 

Istoriya_pedagogiky_metod

Історія педагогіки: Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Історія педагогіки». - Харків, 2008. - 60 с.

Укладачі: А.Г. Відченко, Л.Д. Попова, Л.А. Штефан, С.В. Білецька, В.М. Білик, О.В. Бекетова, Н.О. Борисенко, В.В. Ворожбіт, О.М. Друганова, К.Є. Каліна, Ю.М. Корнейко

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Історія педагогіки» містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань до залікових модулів, робочий тематичний план та робочу програму індивідуальної самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою, питання для обговорення, конструктивні, творчі завдання, ІНДЗ з тем семінарських занять. Завдання для самопідготовки, питання до колоквіуму допоможуть студентам аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час аудиторних занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до курсового іспиту з історії педагогіки та державного іспиту із загальної педагогіки та історії педагогіки.

 

Istoriya_pedagogiky

Історія педагогіки / За заг. ред. члена-кор. АПН України, д. пед. наук, проф. А.В. Троцко. - Харків, 2008. - 545 с.

Авторський колектив

С.В. Білецька - канд. пед. наук, доцент
В.М. Білик - канд. пед. наук, доцент
Н.О. Борисенко - канд. пед. наук, доцент кафедри
А.Г. Відченко - канд. пед. наук, професор кафедри
В.В. Ворожбіт - канд. пед. наук, доцент
О.М. Друганова - канд. пед. наук, доцент
С.Т. Золотухіна - доктор пед. наук, професор
О.М. Іонова - доктор пед. наук, професор
Ю.М. Корнейко - канд. пед. наук, доцент кафедри
О.Ю. Кузнецова - доктор пед. наук, професор
Л.Д. Попова - канд. пед. наук, професор
О.В. Попова - доктор пед наук, професор
І.А. Прокопенко - викладач
Т.П. Танько - доктор пед. наук, професор
А.В. Троцко - доктор пед. наук, професор, член-кор. АПН України Л.А.Штефан - доктор пед. наук, професор

У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов'язані з розвитком світової педагогічної думки від первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку XX століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини XX століття.

 

Spetsializatsiya

Култаєва М.Д., Прокопенко І.Ф., Радіонова І.О., Троцко А.В.

Соціологія глобалізації. Навчальний посібник / За гол. ред. М.Д. Култаєвої. - Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2008. - 207 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної соціологічної думки щодо проблем глобалізації і концептуалізації багатоаспектності цього явища.

Для студентів, магістрів, аспірантів та усіх, хто цікавиться проблемами глобалізації.

 

 

 

 

Pryvatna_initsiatyva

Друганова О.М.

Приватна ініціатива в освіті України (історико-педагогічний аспект) [Текст] Монографія. - Харків : ДИВО, 2008. - 556 с.

У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази розкрито соціально-політичні та культурно-світні передумови становлення й розвитку приватної ініціативи в освіті України, висвітлено значення приватної ініціативи в розбудові вітчизняної освіти та виокремлено форми її прояву в прогресивній громадсько-педагогічній думці кінця ХVІІІ - початку ХХ століття, обґрунтовано етапи та визначено особливості генези приватної освітньої ініціативи; розроблено класифікацію типів приватних навчальних закладів, а також окреслено тенденції розвитку приватної доброчинності в галузі освіти України та схарактеризовано її напрями у визначених хронологічних межах.


Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх тих, кого цікавить історико-педагогічна наука, історія національної системи освіти України кінця ХVІІІ - початку ХХ століття.


Dytynotsntrovana_pedagogika

Білецька С.В.

Дитиноцентрована педагогіка: теорія і практика західних країн : Навч. посіб. - Харків : Факт, 2008. - 225 с.: іл.

Матеріали посібника вміщують набутки з історії дитинства, яка розглядається в контексті дитиноцентрованої педагогіки. На основі широкого кола першоджерел, а також особистих вражень автора здійснюється аналіз становлення та розвитку сучасної американської системи батьківської освіти, в основі якої лежить процес трансформації педоцентричної ідеології. У контексті концепції «позитивної самооцінки» дитини аналізується освітньо-виховна практика західних країн.

Адресується студентам і викладачам педагогічних ВНЗ, науковцям, соціальним працівникам.

 

 

 

 

 

Osnovni_napryamy

Основні напрями організації виховної роботи у підготовці майбутнього вчителя / За ред. член-кор. АПН України, доктора пед. наук, проф. А.В. Троцко. - Харків, 2008. - 120 с.

Автори: В.А. Борисов, О.В. Варенікова, М.В. Васильєва, Т.Г. Головань, А.О Денисенко, Т.О. Довженко, О.В. Донченко, С.О. Кабардін, О.М. Кін, І.В. Чернікова, Н.П Мосцева, В.В. Спіцин, Н.І. Стяглик, А.В. Троцко, А.Б. Чаплигіна, Н.В. Чен.

 

 

 

 

 

 

 

Konferentsiya_Makarenko_2008

Науково-виховна спадщина А.С. Макаренка: досвід та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції / За загальною ред. чл.-кор. А.В. Троцко. - Харків : ХНПУ, 2008. - 87 с.

У збірці представлено матеріали наукової конференції професорів, викладачів, докторантів, аспірантів кафедр історії педагогіки та порівняльної педагогіки, загальної педагогіки, студентів університету, присвяченої 120-річчю з дня народження А.С. Макаренка.

Доповіді учасників конференції ще раз підтверджують, що теоретична спадщина та досвід виховної роботи видатного педагога залишаються предметом вивчення й зразком для наслідування в сучасній педагогічній науці та практиці виховання. Актуальність ідей А.С. Макаренка та невичерпний науковий інтерес до його надбань дають надію, що знайдуться сучасні послідовники в боротьбі з дитячою безпритульністю та в організації шкільного навчання й виховання.

Матеріали рекомендовані для пошукувачів, аспірантів та студентів.

 

 

Kharkivska_nauk_pedagog_shkola

І.Ф. Прокопенко, Л.Д. Попова, І.Т. Сіра.

Харківська науково-педагогічна школа: теоретичні здобутки та досвід (20-70-ті рр. ХХ ст.). Наукове видання. - Харків : ХНПУ, 2007. - 152с.

У науковому виданні розкривається становлення Харківської науково-педагогічної школи, у розвиток якої суттєвий внесок зробили професори М.О. Григор'єв, А.І. Зільберштейн, С.А. Литвинов та І.Т. Федоренко. У роботі представлено основні етапи формування теоретико-методичних ідей харківських учених; проаналізовано внесок науковців у розробку питань теорії та історії педагогіки; розкрито форми та методи педагогів у процесі навчання студентів і школярів; розглянуто шляхи впровадження педагогічних ідей учених у практику навчально-виховної роботи вищої та середньої школи.

Матеріали наукового видання розширюють та поглиблюють інтерес до вітчизняної педагогічної думки і рекомендовані для аспірантів та студентів педагогічних навчальних закладів України.

 

Porivnyalna

Курс лекцій з порівняльної педагогіки / За заг. ред. члена-кор. АПН України, доктор пед. наук, проф. А.В. Троцко. - Харків, 2007. - 264 с.

Авторський колектив:

С.В. Білецька - канд. пед. наук, доцент
В.М. Білик - канд. пед. наук, доцент
А.Г. Відченко - канд. пед. наук, професор кафедри
В.В. Ворожбіт - канд. пед. наук, доцент
О.М. Друганова - канд. пед. наук, доцент
О.М. Іонова - доктор педагогічних наук, професор
І.А. Прокопенко - викладач
А.В. Троцко - доктор педагогічних наук, професор, член-кор. АПН України
Л.А. Штефан - доктор педагогічних наук, професор

Матеріали навчального видання спрямовані допомогти студентам, викладачам навчальних закладів різного рівня акредитації у вивченні загальних тенденцій розвитку освітніх систем у країнах Заходу та Сходу, розширити знання про новий напрям у науці - порівняльну педагогіку. Розглянуто широке коло теоретичних питань, пов'язаних з визначенням порівняльної педагогіки як науки, її місця в системі педагогічних наук. Корисні знання одержать практики щодо змісту, форм та методів навчання й виховання, особливостей діяльності альтернативних шкіл, специфіки підготовки вчительських кадрів у провідних країнах світу.

А.В. Троцко, А.О. Денисенко
Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі
/
/ Моніторинг якості виховної роботи куратора у вищому педагогічному навчальному закладі / Методичні рекомендації: У 3 частинах. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. - 2007. - Ч.1. - 131 с. ; Ч.2. - 68 с.; Ч.3. - 102 с.

Robota_kuratoriv_Denysenko_1Robota_kuratoriv_Denysenko_2Robota_kuratoriv_Denysenko_3

Методичні рекомендації розраховані на кураторів академічних груп, викладачів, магістрів, слухачів ІПО, студентів вищих педагогічних закладів. У роботі розкрито завдання, форми, види виховної роботи куратора з досвіду Інституту кураторів ХНПУ імені Г.С.Сковороди, подано зразки планів і журнал куратора, матеріали щодо здійснення моніторингу, конкретизовано нормативне забезпечення виховної роботи у вузі.

 

Vyhovannya_osobystosti_zelena

Виховання особистості майбутнього вчителя : До IX Міжнародної виставки начальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2006» / За ред. член-кор. АПН України, доктора пед. наук, проф. А.В. Троцко. - Харків, 2006. - 127 с.

Авторський колектив: Л.Г. Андронова, О.А. Андрюшкова, М.Ю. Бабенко, І. Балицький, І.А. Бикова, В. Ванда, О.В. Варенікова, М.В. Васильєва, Т.Т. Власенко, Н.П. Грицаненко, А.О. Денисенко, Г.О. Довженко, О.В. Донченко, В.Д. Зоря, С.О. Кабардін, І.С. Калиновський, О.М. Кін, О.О. Кузнецова, О.Ю. Лиманська, О.В. Миловидова, Н.П. Мосцева, В.В. Спіцин, Н.І. Стяглик, В.М. Тихонович, А.В. Троцко, А.Б. Чаплигіна, Н.В. Чен, Л.М. Ямпольська.

 

 

 

 

 

Pedagog_maysternist

Педагогічна майстерність учителя : Навчальний посібник / За ред. проф. В.М. Гриньової, С.Т. Золотухіної. - Вид. 2-е, випр. і доп. - Харків: «ОВС», 2006. - 224 с.

Автори посібника розглядають сутність та структуру педагогічної майстерності вчителя, сформованість якої дозволяє ефективно організовувати навчально-виховний процес у школі.

Посібник укладено відповідно до програми курсу «Основи педагогічної майстерності» і рекомендовано викладачам та студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

Автори: Гриньова В.М., Золотухіна С.Т., Балбенко С.Ю., Гриньов В.Й., Калашнікова Л.М., Калиновський І.С., Немировська Л.І., Нечволод Л.І., Пасько Л.Б., Попова О.В., Рибалко Л.С., Смагін В.І., Троцко А.В., Трубавіна І.М.

 

 

 

Donchenko

Троцко А.В., Донченко М.В.

Теорія і практика підготовки майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2005. - 188 с.

У навчальному посібнику на основі аналізу широкої джерельної бази розкрито теоретичні питання професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах позааудиторної роботи на досвід професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних закладах України в другій половині ХХ століття.

Рекомендований для студентів вищих педагогічних закладів.

 

 

 

 

Pedagog_spilkuvannya

Троцко А.В., Довженко О.О.

Педагогічне спілкування: вчитель-учень (історичний аспект) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2005. - 208 с.

У навчальному посібнику на основі аналізу широкої джерельної бази висвітлено теоретичні питання педагогічного спілкування у вітчизняній педагогічній думці, а саме передумови зародження ідеї спілкування, особливості становлення та розвитку проблеми педагогічного спілкування, його форми, методи, типи та розкрито досвід спілкування вчителя та учнів у практиці роботи вітчизняних навчальних закладів другої половини ХІХ - початку ХХ століття.

Рекомендований для студентів вищих педагогічних закладів.


Navcalno_metod_materialy_Bilyk_Borysenko

В.М. Білик.

Навчально-методичні матеріали до проведення семінарських занять з курсу «Історія педагогіки» (для студентів і викладачів вищих навчальних педагогічних закладів) / В.М. Білик, О.М. Друганова, Н.О. Борисенко. - Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2005. - 42 с.

Навчально-методичні матеріали укладені відповідно до програми «Історія педагогіки», рекомендованої Міністерством освіти та науки України для вищих навчальних закладів. Мета створення цих порад полягає в тому, щоб допомогти студентам ґрунтовно засвоїти курс історії педагогіки на семінарських заняттях; активізувати їх самостійну пізнавальну діяльність, спрямовану на оволодіння історико-педагогічними знаннями; сформувати у майбутніх вчителів критичне педагогічне мислення та

педагогічну культуру.

 

Skovoroda_i_duhovne_onovlennya

І.Ф. Прокопенко, А.В. Троцко, В.І. Лозова, Т.О. Дмитренко, С.Т. Золотухіна, Л.Д. Попова

Г.С. Сковорода і духовне оновлення українського суспільства: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. редакцією члена-кореспондента АПН України, д.п.н., проф. В.А. Лозової, д.п.н., проф. Л.А. Штефан. - Харків, 2005. - 132 с.

У збірнику аналізуються погляди Г.С.Сковороди з проблем навчання, виховання, самовиховання, самореалізація особистості та підготовки вчителя-вихователя. Розкривається взаємозв'язок ідей українського просвітителя з сьогоденням.

 

 

 

 

 

 

Vidchenko_kontury_evr_osvity

Троцко А.В., Відченко А.Г.

Контури європейської освіти: єдність і багатоманітність. Навчально-методичні матеріали до курсу порівняльної педагогіки. - Харків : ОВС, 2003. - 36 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtefan

Штефан Л.А.

Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків: ТОВ «ТО Ексклюзив», 2002. - 264 с.

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано основні етапи становлення й розвитку соціально-педагогічної теорії та практики в Україні в 20-90-ті рр. ХХ ст.; визначено соціально-історичні й організаційно-педагогічні передумови виникнення соціальної педагогіки як самостійної галузі педагогічного знання; розкрито особливості змісту соціально-педагогічної діяльності з підлітками на різних етапах розвитку даної науки та шляхи впровадження конкретних ідей соціальної педагогіки в сучасних умовах.

 

 

 

Vyhovni_zahody

Традиційні виховні заходи Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / За редакцією члена-кор. АПН України, доктора пед. наук, проф. А.В. Троцко - Xарків : ОВС, 2002. - 84 с.

Збірник містить сценарії свят, проведення яких стало традиційним в Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, їх можуть використовувати викладачі вищих навчальних закладів, учителі шкіл, студенти педагогічних спеціальностей, адаптувавши відповідно до свого закладу, часу та віку.

 

 

 

 

 

Sbornik_Skovoroda

 

Троцко А.В., Танько Т.П., Нестерова О.А. та ін.

Муза його як натхнення, слово його - заповіт: Збірка сценаріїв лекцій-концертів, присвячених Г.С. Сковороди. - Харків: «ОВС», 2002. - 88 с.

У збірці друкуються сценарії, а також музичні твори на вірші Г.С. Сковороди. «Г.С. Сковорода був ...народний учитель у найширшому смислі цього слова. Він безпосередньо, в постійному єднанні з народом учив його тому, що найпотрібніше..., учив його моральності. Народові ж залишив він у спадщину і свої «псалми», які довго виспівували сліпі кобзарі й лірники».

Збірник рекомендується для викладачів вищих навчальних закладів, вчителів шкіл, студентів педагогічних спеціальностей.

 

 

 

Filosofiya_vyhovannya

Філософія виховання. Навчальний посібник для студентів педвузів. - Харків, 2001. - 215 с.

Авторський колектив:
Євдокимов В.І. -
чл.-кор. АПН України, доктор пед.наук, професор
Єфімець О.П. - доктор філософії, професор
Култаєва М.Д. - доктор філософ. наук, професор (кер. авт. колективу)
Микитюк О.М. - академік Міжнародної кадрової академії, професор
Прокопенко І.Ф. - академік АПН України, доктор пед. наук, професор
Радіонова І.О. - канд. філософ. наук, доцент
Троцко А.В. - чл.-кор. АПН України, доктор пед.наук, професор.

 

 

Vyhovna_robota_zovta

Виховна робота в Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (збірник матеріалів до ІV-ї міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2001») / За ред. член-кор. АПН України, доктора пед. наук, проф. А.В. Троцко. - Харків: ХДПУ, 2001. - 106 с.

Автори: А.В. Троцко, С.О. Кабардін, І.С. Калиновський, Л.Г. Кудряшова, Л.В. Лисенко, О.М. Лук'янченко, О.О. Маленко, О.В. Миловидова, В.В. Москаленко, В.М. Соляник, В.В. Спіцин, В.М. Тихонович, Н.В. Урганова, Л.С. Філатова, Н.М. Якушко.

 

 

 

 

 

Ridnyy_kray

Рідний край: Навчальний посібник з народознавства / За ред. І.Ф.Прокопенка. - 2-е вид., випр. і доп. - Харків : ХДПУ, 1999. - 527 с.

Редакційна колегія:

І.Ф. Прокопенко (голова), С.Ю. Балбенко, В.Я. Білоцерківський, М.Ф. Гетьманець, С.І. Дорошенко, В.І. Євдокимов, Л.А. Лисиченко, В.І. Лозова, О.М. Микитюк, О.Г. Муромцева, Г.Г. Петренко, Л.Д. Попова, О.Л. Сидоренко, А.В. Троцко, О.В. Шаповалова.

Посібник присвячений історії та сучасності одного з найважливіших регіонів України - Слобідського краю. У книзі характеризуються особливості природного середовища, історія, населення, економіка, культура, освіта, наука, релігія і церква; висвітлюється роль Харкова і Слобожанщини в національному відродженні України, подаються відомості про видатних діячів Харківщини.

Рекомендується для викладачів українознавства, вчителів, студентів і всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Ukr_dyt_ta_molod_gromad

Троцко А.В., Трубавіна І.М., Хлебникова Т.М.

Українські дитячі та молодіжні громадські організації (навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, магістрів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, вихователів, батьків). - Харків, 1999. - 206 с.

У посібнику висвітлюються основні завдання та напрямки державної молодіжної політики щодо дитячих та молодіжних громадських організацій, їх значення, місце в сучасному громадському житті України та національній виховній системі, законодавчий механізм реалізації державної молодіжної політики. Особливу увагу приділено сутності діяльності сучасних українських дитячих та молодіжних громадських організацій, завданням, цілям, змісту, формам та методам роботи з дітьми та молоддю, а також історії виникнення та існування організацій в Україні, їх традиціям, тенденціям розвитку.
Trotsko_Trubavina_delov_obshchen

А.В. Троцко, И.Н. Трубавина.

Теория и методика делового общения (учебное пособие для преподавателей и студентов высших учебных заведений, руководителей, магистров, слушателей курсов повышения квалификации). - Харьков, 1999. - 111 с.

В пособии отражены основные вопросы теории и методики делового общения. Особое внимание уделено психологическим основам делового общения, его видам, стилям и их сравнительному анализу, этапам осуществления, а также раскрывается методика преодоления коммуникативных барьеров, технология создания положительного имиджа в общении, индивидуального подхода к партнерам. Значительное место в пособии отведено методике осуществления различных форм делового общения: беседам, совещаниям, переговорам, пресс-конференциям, презентациям и др.
Seminar_zanattya_Ist_pedagogiky

В.М. Білик, Л.Д. Попова.

Семінарські заняття з курсу історії педагогіки. Науково-методичні поради для студентів та викладачів вузів / В.М. Білик, Л.Д. Попова. - Харків : ХДПУ, 1999. - 32 с.

Семінарські заняття з курсу історії педагогіки. Науково-методичні поради для студентів і викладачів вузів передбачають поглиблення професійно-педагогічних знань студентів на основі вивчення першоджерел, праць історико-педагогічного характеру; запропоновано різні форми проведення занять зі студентами для прищеплення їм навичок публічних виступів, вільного володіння матеріалом тощо.

Osnovy_shkoloznavstva

А.В. Троцко, О.Я. Боданська

Основи школознавства (навчальний посібник для студентів факультетів початкового навчання педагогічних закладів) - Харків, 1998. - 175 с.

Посібник «Основи школознавства» складено відповідно до програми «Педагогіка національної школи України (для студентів спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання»)». У ньому розкрито зміст програмових тем курсу школознавства. Кожна тема містить перелік питань, основні поняття та терміни. Завершується тема короткими висновками та завданнями для самостійної роботи (педагогічний тренінг). Посібник передбачає, що вивчення студентами курсу основ школознавства зробить роботу майбутніх учителів більш свідомою, забезпечить їх знаннями основ управлінської діяльності.

Видання друге, перероблене та доповнене.Evristicheskaya_deyatelnost

А.В. Троцко, И.Н. Трубавина.

Основы эвристической деятельности в управлении (учебное пособие для преподавателей и студентов высших учебных заведений, руководителей, слушателей курсов повышения квалификации). - Харьков, 1998. - 219 с.

В пособии отражены основные понятия теории принятия управленческих решений. Особое внимание уделено понятию управленческого решения, индивидуальным и эвристическим методам выработки решений, критериям их эффективности, а также раскрыты условия, способствующие решению задач эвристическими методами.


Navchalno_metod_materialy_1

Науково-методичні матеріали до проведення семінарсько-практичних занять з курсу «Педагогіка» / За заг. ред. проф. В.І. Лозової. - Харків : ХДПУ, 1998. - Ч. 1. - 50 с.

 

Укладачі: С.Т. Золотухіна, Л.М. Калашнікова, І.С. Калиновський, Б.М. Наумов, М.Е. Пісоцька, О.В. Попова, Л.С. Рибалко, В.І. Смагін, Г.І. Сорока, А.В. Троцко, І.М. Трубавіна.


Navchalno_metod_materialy_2

Науково-методичні матеріали до проведення семінарсько-практичних занять з курсу «Педагогіка» / За заг.ред. проф. В.І. Лозової. - Харків : ХДПУ, 1999. - Ч. 2. - 50 с.

 

Укладачі: С.Т. Золотухіна, Л.М. Калашнікова, Б.М. Наумов, М.Е. Пісоцька, О.В. Попова, Л.С. Рибалко, В.І. Смагін, А.В. Троцко. 

 

В.І. Лозова, А.В. Троцко.


Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. - Харків, 1997. - 338 с.

Teor_osnovy_vyhovannyaTeor_osnovy_vyhovannya_1Teor_osnovy_vyhovannya_2

У посібнику викладено основні положення лекцій з теорії виховання та дидактики курсу «Педагогіка» на основі сучасних науково-педагогічних підходів. Зміст навчально-виховного процесу аналізується з урахуванням змін, що відбуваються в системі громадських стосунків, свідомості особистості.


Prof_ped_pidgotovka


Г.В. Троцко

Професійно-педагогічна підготовка студентів до виховної роботи в школі . - Xарків, 1995. - 241 с.

У монографії визначені основні компоненти підготовки студентів до виховної роботи в школі, розкриті шляхи педагогізації навчально-виховного процесу як певної науково обґрунтованої системи організації діяльності психолого-педагогічних та спеціальних кафедр, кураторів студентських груп, деканатів, ректорату. Теоретично обґрунтовано мету, зміст, методи та форми педагогізації навчально-виховного процесу. У пропонованій праці представлені результати аналізу експериментальної роботи щодо впровадження розробленої системи в педагогічних вузах.

Рекомендовано для викладачів педагогічних вузів, учителів та студентів.
 

Pytannya_teorii_vyhovannya

В.І. Лозовая, А.В. Троцко

 

Питання теорії виховання (навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів). 2-е видання, доповнене. - Київ, 1994. - 176 с.

У навчальному посібнику розкриваються ті питання теорії виховання, які передбачені програмою для

педагогічних вузів. Сутність розділів розкривається коротко, але студенти мають можливість знайомитися з основними напрямками вирішення питань виховання школярів. Для перевірки і самоперевірки засвоєння тем кожний розділ включає питання, які вимагають репродуктивної або творчої самостійної роботи студентів, а також завдання для виконання практичної роботи.

 


Лозовая В.И, Троцко А.В.

Вопросы теории воспитания : Учебное пособие для студентов педагогических вузов / В.И. Лозовая, А.В. Троцко - Харьков : «Основа», 1994. - 160 с.

В пособии представлены основные положения лекций по теории воспитания в курсе педагогики: понятие о процессе воспитания, его принципах; факторы, существенно влияющие на формирование личности школьника (семья, классный коллектив); методы и содержание воспитания воспитания. Каждой лекции предшествует перечень рассматривемых вопросов, а также ситуация, стимулирующая интерес студентов к теме. Завершаются лекции краткими выводами, вопросами для проверки и самопроверки материала лекции, дополнительными заданиями.

Пособие предназначено для студентов педагогических вузов, учителей.


Rozvytok_narodnoi_osvity

Розвиток народної освіти і педагогічної науки на Харківщині (присвячується 180-річчю Харківського педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди) / За ред. І.Ф. Прокопенка. - Харків : ХДПІ, 1992. - 333 с.

У монографії висвітлюються історія Харківського педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди та його вплив на розвиток народної освіти і педагогічної науки в регіоні. На великому фактичному матеріалі автори розглядають основні етапи розвитку освіти на Харківщині та її перспективи на майбутнє.


Книга призначена для вчителів, працівників органів народної освіти, викладачів та студентів педагогічних закладів.


 

Osnovnye_voprosy_dedaktiki

В.И. Лозовая, В.И. Евдокимов, А.В. Троцко

 

Основные вопросы дидактики: Учебное пособие для студентов заочных факультетов педагогических институтов. - Харьков : ХГПИ, 1992. - 102 с.

 

В учебном пособии раскрыто содержание основных тем курса дидактики. Предворяют каждую тему вопросы и ситуации, для разрешения которых необходимо ознакомиться с содержанием главы. Каждая глава заканчивается краткими выводами, вопросами и заданиями для проверки и самопроверки усвоенного, а также список литературы по теме.


Предназначено пособие для студентов педагогических институтов.

Voprosy_vzaemodii_simyi_i_shkoly

В.Н. Билык, Л.Д. Попова.

Вопросы взаимодействия школы, семьи и общественности в формировании личности (методические рекомендации для учителей, классных руководителей, лекторов народных университетов и студентов) / В.Н. Билык, Л.Д. Попова. - Харьков : ХДПУ, 1991. - 42 с.

Методичні рекомендації орієнтовані на надання допомоги працівникам освіти, класним керівникам, лекторам і студентам у вивченні і творчому застосуванні багатої педагогічної спадщини з досвіду взаємодії виховних інституцій суспільства у формуванні особистості.