Науково-методична та видавнича діяльність

Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки підтримує плідні наукові і методичні зв'язки з провідними кафедрами та навчальними й науковими закладами. Співпрацюючи з провідними кафедрами університету, проводиться сумісна науково-дослідна робота зі студентами, аспірантами.

80_foto
Науково-практична конференція до дня народження В.О. Сухомлинського.
Відкрита лекція проф. В.І. Лозової (2010)

Кожен студент має можливість брати участь у науково-дослідній роботі згідно зі своїми здібностями під керівництвом висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри. До основних історико-педагогічних проблем, що досліджують студенти 3-5 курсів під керівництвом викладачів кафедри, належать: педагогічна діяльність Г.С. Сковороди на Харківщині; А.С. Макаренко і сучасність; зміст, форми та методи громадянського виховання учнівської молоді в історії педагогічної думки; значення ідей В.О. Сухомлинського для підготовки сучасного вчителя та деякі інші.

Найкращі студентські роботи друкуються у збірниках наукових праць. Серед них:

Sbornik_SkovorodaKonferentsiya_Makarenko_2008Konferentsiya_Suhomlynskyy_2011Konferentsiya_Makarenko_2011Sbornik_Statey_Makarenko_2012 syhomlinskiy_2012syhomlinskiy_2013skovoroda_2014makarenko2014

Під керівництвом викладачів студенти готують доповіді, які обговорюються на засіданні кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки, міжвузівських конференціях, педагогічних читаннях, круглих столах. Кращі студенти рекомендуються до вступу в аспірантуру.

Вчитель сьогодення має бути не просто висококваліфікованим спеціалістом, а високоосвіченою людиною з широким світоглядом, яка змогла б виховувати свідомих громадян. У зв'язку з цим, студенти всіх курсів залучаються до процесу дослідження педагогічної спадщини, історії й традицій нашого народу.

Для здійснення цієї мети викладачами кафедри вводяться у навчально-виховний процес тематичні екскурсії, «освітні мандрівки», спрямовані на збагачення внутрішнього світу сучасної молоді, розвитку ерудиції вчителів нового покоління, формування педагогічного хисту у студента педагогічного вузу, виховання в них почуттів гордості до обраної професії, любові до країни, пошани до держави.

81_1_foto81_2_foto
Вивчаємо історію та культуру Слобожанщини (с. Опішня, 2011)

Без минулого немає сучасного, не буде дня завтрашнього - кредо кафедри. Саме тому і наукова спадщина викладачів університету дбайливо зберігається, вивчається, передається й удосконалюється з покоління в покоління. Безумовно, на її підґрунті будуються практичні, семінарські та лекційні заняття, здійснюється організація й підготовка до проходження практики в школі.

Вивчаючи надбання видатних педагогів, психологів минулого, досліджуючи передовий досвід учителів Харківщини, аналізуючи інноваційні технології у студентських аудиторіях університету, здійснюють свій творчий науково-професійний пошук майбутні педагоги.

Викладачі, студенти, аспіранти та здобувачі кафедри беруть активну участь у багатьох науково-методичних, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах різних рівнів, які відбуваються у провідних вузах України та за її межами. Щорічно кафедра виступає організатором університетських, Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференцій з сучасних проблем навчання і виховання.

Зокрема, 3-4 листопада 2011 р. в університеті пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція «Образ дитини у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях».

83_4_foto_suhomlynskaГоловою оргкомітету була Сухомлинська Ольга Василівна - доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України.

Кафедрі історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди лише 10 років, але в нас є вже певні здобутки, досягнення і перемоги.

За редакцією професора А.В. Троцко видається збірник наукових праць «Теорія та методика навчання та виховання», затверджений, як фаховий, присвячений актуальним питанням теорії та методики навчання і виховання молоді у вищій і середній школах.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та методики навчання і виховання у вищому навчальному закладі й загальноосвітній школі.

85_1_foto85_2_foto85_3_foto85_4_fotoTeoriya2014

Члени кафедри редагують монографії, наукові видання, навчальні посібники, опонують докторські та кандидатські дослідження, беруть участь у роботі спеціалізованих учених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій з педагогіки різних регіонів України (Київ, Луганськ, Одеса, Харків).

85_5_foto85_6_foto
Проблеми вищої освіти поєднують молодих та досвідчених науковців (2010, 2011)
(проф. Штефан Л.А., проф. Савченко С.В., проф. чл.-кор. НАПН Шевченко Г.П, доц. Денисенко А.О.)

Провідні аспекти щодо організації виховної системи навчальних закладів відображені в ряді публікацій членів кафедри. Серед них:

Pytannya_teorii_vyhovannya Ukr_dytyachi_ta_molod_gromad Vyhovna_robota_zhovta_2001 Vyhovni_zahody Vyhovna_osoblyvist_zelen_2005

Osnovni_napryamy Robota_kuratoriv_Denysenko_1 Robota_kuratoriv_Denysenko_2 Robota_kuratoriv_Denysenko_3 Gurtky vihovna robota

Результати наукових досліджень викладачів кафедри знайшли своє відображення у підготовлених монографіях, підручниках, навчальних посібниках та наукових статтях, в яких аналізуються різноманітні проблеми сучасної освіти та освіти минулого.

Колектив кафедри від дня заснування і дотепер працює з максимальною віддачею, примножуючи кращі традиції наукових шкіл, не зупиняється на досягнутому, завжди іде в ногу з вимогами часу, готує нове поповнення педагогічних кадрів, готових служити високим гуманістичним ідеалам сучасного демократичного суспільства єдиної незалежної України!

Подальша робота кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди традиційно буде спрямована на збереження духовних заповітів минулого і розвиток кращих національних та освітянських традицій. Ми впевнено крокуватиме далі, приділяючи увагу впровадженню кращих европейських і світових технологій з метою піднесення рівня навчальної, наукової і виховної роботи.

94_foto

Освіта збереже Україну!